Smart Solutions Smile Services
Sutee Group Co.,Ltd.
Careers
Position : Sales Engineer 10 อัตรา
No. of Position : 10
Job Type : Sales Engineer
Gender :

  - ติดต่อลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่เพื่อแนะนำสินค้า บริการ
- ประสานงานกับ partner ต่างประเทศและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ดูจากงานที่ปฏิบัติและพื้นที่อาศัย และพื้นที่การขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง หรือชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศกึษาระดับ ปรญิญาตรีในสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 2 ปี
สามารถเดินทางต่างจังหวัด และเดินทางต่างประเทศได้
มีรถยนต์ส่วนตัว
หากสามารถพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SUTEE GROUP